வெள்ளி, 7 ஜூலை, 2017

PG TRB TAMIL 2017 TENTATIVE ANSWER KEY FOR REFERENCE

தமிழ் பாடத்துக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்பு. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் விடைக்குறிப்பே இறிதியானது.
---------- Forwarded message ----------
From: "Velan Thangavel" <velanthangavel@gmail.com>
Date: 7 Jul 2017 17:21
Subject: DOC-20170705-WA0017.pdf
To: <tmalliga69@gmail.com>
Cc: