வெள்ளி, 2 ஆகஸ்ட், 2013

TRB PG TAMIL CUT OF FOR CERTIFICATE VERIFICATION

         முதுகலைத் தமிழாசிரியர்தேர்வு எதிர்பார்க்கப்படும் கட் ஆப் மதிப்பெண்கள்  குறித்து விடியல் பயிற்சி மையம் வெளியிட்டுள்ளது .....அது தங்களின் பார்வைக்கு... இது ஒரு assumtion என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும் TRB யின் முடிவே இறுதியானது...

 
TRB POST GRADUATE ASSISTANTS TAMIL 
EXAM HELD ON 21.07.2013 

CUT – OFF EXPECTED FOR Certificate verification 

OC (GENERAL)         105 ± 3 
OC (FEMALE)          103 ± 3 
BC (GENERAL)          101 ± 3 
BC (FEMALE)           100 ± 3 
BC (Mus) (GENERAL) 93 ± 3 
BC (Mus) (FEMALE)  90 ± 3 
MBC (GENERAL)       99 ± 3 
MBC (FEMALE)        98 ± 3 
SC (GENERAL)           98 ± 3 
SC (FEMALE)            96 ± 3 
SC A (GENERAL)       96 ± 3 
SC A (FEMALE)        90 ± 3 
ST (GENERAL)          86 ± 3 
ST (FEMALE)           82 ± 2 

    THIS CUT OF MARKS ASSUMPTION  OF VIDIYAL COACHING CENTRE

    TRB CUT OFF IS FINAL