புதன், 3 பிப்ரவரி, 2016

நெட் தேர்வு டிசம்பர் 2015- தமிழ் பாடத்திற்கான விடைக்குறிப்புகள் சி.பி.எஸ்.சி வெளியிட்டது.

நெட் தேர்வு டிசம்பர் 2015- தமிழ் பாடத்திற்கான விடைக்குறிப்புகள் சி.பி.எஸ்.சி வெளியிட்டது.
NATIONAL ELIGIBILITY TEST (NET) DECEMBER 2015 Answer Keys SUBJECT TAMIL

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
TENTATIVE Answer Keys
Paper1
Book No : P


Q An Q An Q An
Q1 3 Q21 4 Q41 3
Q2 4 Q22 2 Q42 4
Q3 2 Q23 3 Q43 1
Q4 1 Q24 4 Q44 4
Q5 3 Q25 1 Q45 2
Q6 1 Q26 4 Q46 4
Q7 4 Q27 4 Q47 3
Q8 2 Q28 4 Q48 4
Q9 2 Q29 2 Q49 4
Q10 4 Q30 3 Q50 1
Q11 3 Q31 2 Q51 1
Q12 1 Q32 4 Q52 4
Q13 1 Q33 2 Q53 4
Q14 4 Q34 1 Q54 3
Q15 2 Q35 3 Q55 2
Q16 4 Q36 2 Q56 2
Q17 4 Q37 1 Q57 1
Q18 3 Q38 2 Q58 2
Q19 4 Q39 2 Q59 4
Q20 3 Q40 4 Q60 1


Question Paper : Paper1
Book No : QQ An Q An Q An
Q1 2 Q21 1 Q41 2
Q2 3 Q22 3 Q42 3
Q3 1 Q23 3 Q43 3
Q4 2 Q24 4 Q44 3
Q5 2 Q25 1 Q45 1
Q6 1 Q26 4 Q46 3
Q7 4 Q27 3 Q47 1
Q8 2 Q28 1 Q48 4
Q9 3 Q29 1 Q49 4
Q10 3 Q30 4 Q50 1
Q11 3 Q31 4 Q51 4
Q12 1 Q32 4 Q52 3
Q13 2 Q33 3 Q53 2
Q14 3 Q34 4 Q54 2
Q15 1 Q35 2 Q55 2
Q16 3 Q36 3 Q56 3
Q17 4 Q37 1 Q57 3
Q18 1 Q38 1 Q58 1
Q19 3 Q39 3 Q59 3
Q20 2 Q40 3 Q60 4Select Question Paper : Paper1
Book No : R

Q An Q An Q An
Q1 4 Q21 2 Q41 1
Q2 1 Q22 1 Q42 1
Q3 3 Q23 3 Q43 2
Q4 3 Q24 1 Q44 1
Q5 1 Q25 1 Q45 3
Q6 2 Q26 4 Q46 4
Q7 2 Q27 2 Q47 2
Q8 3 Q28 3 Q48 4
Q9 1 Q29 2 Q49 3
Q10 2 Q30 3 Q50 1
Q11 4 Q31 4 Q51 3
Q12 4 Q32 1 Q52 1
Q13 1 Q33 1 Q53 4
Q14 3 Q34 2 Q54 1
Q15 2 Q35 3 Q55 3
Q16 3 Q36 4 Q56 3
Q17 2 Q37 1 Q57 1
Q18 1 Q38 2 Q58 4
Q19 1 Q39 1 Q59 4
Q20 1 Q40 3 Q60 1Paper 1
Book No : S


Q An Q An Q An
Q1 2 Q21 2 Q41 3
Q2 3 Q22 4 Q42 2
Q3 4 Q23 1 Q43 2
Q4 2 Q24 4 Q44 2
Q5 2 Q25 2 Q45 1
Q6 4 Q26 2 Q46 4
Q7 3 Q27 2 Q47 2
Q8 2 Q28 1 Q48 3
Q9 4 Q29 4 Q49 4
Q10 1 Q30 1 Q50 4
Q11 3 Q31 4 Q51 2
Q12 1 Q32 3 Q52 3
Q13 2 Q33 3 Q53 2
Q14 3 Q34 4 Q54 3
Q15 2 Q35 2 Q55 1
Q16 1 Q36 2 Q56 2
Q17 4 Q37 4 Q57 4
Q18 1 Q38 2 Q58 4
Q19 2 Q39 3 Q59 2
Q20 1 Q40 1 Q60 3Select Question Paper : Paper2
Select Subject : TamilQ An Q An
Q1 4 Q26 4
Q2 2 Q27 1
Q3 3 Q28 3
Q4 2 Q29 1
Q5 2 Q30 3
Q6 1 Q31 4
Q7 3 Q32 1
Q8 1 Q33 3
Q9 4 Q34 2
Q10 2 Q35 2
Q11 4 Q36 1
Q12 2 Q37 3
Q13 3 Q38 1
Q14 1 Q39 1
Q15 3 Q40 1
Q16 4 Q41 2
Q17 1 Q42 4
Q18 4 Q43 2
Q19 3 Q44 3
Q20 1 Q45 2
Q21 4 Q46 2
Q22 2 Q47 3
Q23 1 Q48 1
Q24 4 Q49 4
Q25 2 Q50 2Question Paper : Paper3
Subject : Tamil


Q An Q An Q An
Q1 3 Q26 2 Q51 4
Q2 1 Q27 4 Q52 2
Q3 2 Q28 1 Q53 1
Q4 1 Q29 3 Q54 2
Q5 3 Q30 3 Q55 4
Q6 1 Q31 2 Q56 3
Q7 1 Q32 4 Q57 2
Q8 3 Q33 3 Q58 1
Q9 2 Q34 2 Q59 4
Q10 4 Q35 1 Q60 3
Q11 3 Q36 1 Q61 1
Q12 2 Q37 3 Q62 3
Q13 1 Q38 4 Q63 4
Q14 2 Q39 2 Q64 2
Q15 3 Q40 2 Q65 3
Q16 1 Q41 1 Q66 1
Q17 2 Q42 3 Q67 3
Q18 2 Q43 4 Q68 3
Q19 4 Q44 2 Q69 4
Q20 3 Q45 3 Q70 2
Q21 1 Q46 3 Q71 3
Q22 2 Q47 1 Q72 2
Q23 3 Q48 1 Q73 1
Q24 1 Q49 3 Q74 4
Q25 2 Q50 2 Q75 1


Disclaimer: the contents are provided by CBSE. For any further information, please contact CBSE.