சனி, 27 பிப்ரவரி, 2016

DIET LECTURER EXAM ANOUNCEMENT BY TRB:ஆகஸ்டு 2016 ல் போட்டித் தேர்வு நடைபெறுகிறது.ஏப்ரல் மாதம், தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகிறது

Exam Date (Tentative) - First Fortnight of August 2016
Vacancy Details
Senior Lecturer - 35
Lecturer -119
Junior Lecturer - 68
Salary Details Senior Lecturer - Re.15600 -39100 +GP 5700
Lecturer - Rs. 9300 - 34800 + GP4800
Junior Lecturer - Rs. 9300 -34800 +GP 4600
Qualification Senior Lecturer - Master Degree + M.Ed + 5 Years Experience
Lecturer - Master Degree + M.Ed
Junior Lecturer - Master Degree + M.Ed
Note : A seperate detailed notification and prospectus will be published in the month of April 2016. Upon which the application form sale will be commenced.

TRB advt in DAILY THANTHI