வெள்ளி, 5 பிப்ரவரி, 2016

CBSC NET : JUNE 2015 CUT-OFF MARKS FOR TAMIL SUBJECT


026TamilUNRESERVED7057.141060.00
026TamilOBC14153.711558.86
026TamilSC6452.00756.00
026TamilST151.43151.43