வெள்ளி, 30 மே, 2014

ஆசிரியர் தேர்வு வரியா இணையதளத்தில் சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான உத்தேச விடைகள்..

ஆசிரியர் தேர்வு வரியா இணையதளத்தில் சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான உத்தேச விடைகள்தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது..தமிழில் 3 வினாக்களும், ஆங்கிலத்தில் ஒரு வினாவும்,கணக்கில் ஒரு வினாவும் நீக்கப்பட்டுள்ளன.மேலும்தமிழில் ஒரு வினாவுக்கும்,சமூகவியலில் ஒரு வினாவுக்கும் இரண்டு சரியான விடைகள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.