வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை.10.15 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை.10.15 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 304
CONGRESS. -73
OTHERS. -157

TAMILNADU
ADMK. -37
DMK. -00
BJP. - 02 (kanyakumari& Dharmapuri pmk)
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00