சனி, 23 ஆகஸ்ட், 2014

முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வு ஆங்கிலம், கணித தேர்வுப்பட்டியலில் மீண்டும் மாற்றம்.புதிய பட்டியல் வெளியீடு


முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வு ஆங்கிலம், கணித தேர்வுப்பட்டியலில்  மீண்டும் மாற்றம்  புதிய பட்டியல் வெளியீடு


Teachers Recruitment Board 
 College Road, Chennai-600006

 

Direct Recruitment of Post Graduate Assistants for the year 2012 - 2013

PROVISIONAL SELECTION LIST AFTER REVISED CERTIFICATE VERIFICATION

(English, Mathematics, Chemistry, Botany, History, Micro-Biology Subject)
English (Revised)Mathematics (Revised)ChemistryBotanyHistoryMicro-Biology

 

Dated: 10-08-2014

 

Member Secretary