வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட், 2014

TNTET CASES. :சென்னை உயர்நீதிமன்ற 2 ஆம் அமர்வுக்கு முன் 01,09.2014 திங்களன்று வழக்குகள் விசாரணைக்கு வருகின்றன				COURT NO. 2                      HON'BLE MR JUSTICE SATISH K.AGNIHOTRI                  HON'BLE MR JUSTICE M.M.SUNDRESH          TO BE HEARD ON MONDAY THE 1ST DAY OF SEPTEMBER 2014 AT 10.30 A.M. ------------------------------------------------------------------------------------------------                                            41.  WA.1037/2014      M/S.C.UMA           CHENNAI                    (Service)       N.R.R.ARUN NATARAJAN                         IN           Permit the petitioner     MP.4/2014       - DO -                 IN           Permit the petitioner     MP.4/2014       - DO -                 AND               WA.1038/2014                         AND          For Stay     MP.1/2014       - DO -                 AND          For Injunction     MP.2/2014       - DO -                 AND          For Direction     MP.3/2014       - DO -                 AND               WA.707/2014      M/S.DAKSHAYANI REDDY     WA.707/2014              (N/M)         S.SUREKHA           ----------------                                      R1. AND R2 SERVED ON 27/07/201                               R1. THE STATE OF TAMIL NADU                                 REP BY THE PRINCIPAL SECRETARY                               TO GOVT.SCHOOL EDUCATION DEPT.                               CHENNAI - 9                                         R2. THE TEACHERS RECRUETMENT                                BOARD REP BY CHAIRMAN                                    DPI COMPOUND                                        COLLEGE ROAD                                        CHENNAI                AND               WA.776/2014      M/S.DAKSHAYANI REDDY     CHENNAI                (W.A.)                                           AND          For Injunction     MP.1/2014       - DO -                 AND          TO DIRECTION     MP.2/2014       - DO -                 AND               WA.857/2014      M/S.DAKSHAYANI REDDY     CHENNAI                (W.A.)         S.SUREKHA                              AND          For Injunction     MP.1/2014       - DO -                 AND          TO DIRECTION     MP.2/2014       - DO -                 AND               WA.944/2014      M/S C.UMA           CHENNAI                (W.A.)         N.R.R.ARUN NATARAJAN                                    For Stay     MP.1/2014       - DO -                 TO           For Direction     MP.3/2014       - DO -                 AND               WA.942/2014      M/S.DAKSHAYINI REDDY     R1 THE PRINICPAL SECRETARY       (N/M)         S.SUREKHA           TO GOVT                                SCHOOL EDUCATION                                  DEPT. CHENNAI 9                                      R2 THE CHAIRMAN                               TEACHERS RECRUITMENT BOARD                               DPI CAMPUS                               CHENNAI 6                               R3 THE DIRECTOR OF SCHOOL                                EDUCATION                               DPI CAMPUS                               CHENNAI 6                               SPL. GP (EDN.)                               (MEMO NOT FILED)     AND          FOR INJUNCTION     MP.1/2014       DO     AND          FOR DIRECTION     MP.2/2014       DO     AND               WA.972/2014      M/S DAKSHAYANI REDDY     CHENNAI                (W.A.)         S.SUREKHA                              AND                  (II SET NOT FILED)             WP.22498/2014     M/S.B.BALAVIJAYAN                          (Service)       V.SHIVALINGAM                            AND               WP.22499/2014     DO                                                  AND          For Direction     MP.1/2014       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2014       - DO -                 AND          (II SET NOT FILED)     WP.22503/2014     M/S.B.BALAVIJAYAN       SALEM                 (Service)       V.SHIVALINGAM                            AND               WP.22504/2014     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2014       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2014       - DO -                 AND          (II SET NOT FILED)     WP.18587/2014     M/S.G.SANKARAN        M/S.P.RAJALAKSHMI     (Service)       S.NEDUNCHEZHIYAN       GOVT ADVOCATE                               TAKES NOTICE FOR RESPT.     AND          To Dispense With     MP.1/2014       - DO -                 AND          For Stay     MP.2/2014       - DO -                 AND               WP.20040/2014     M/S.G.SANKARAN                            (Service)       S.NEDUNCHEZHIYAN                           AND          To Dispense With     MP.1/2014       - DO -                 AND          For Stay     MP.2/2014       - DO -                                              ~~