புதன், 27 ஆகஸ்ட், 2014

இடைநிலை ஆசிரியர்கள் இன்வாரியாக முதல் மதிப்பெண் விவரம்

COMMUNITY - first marks
BC-84.09
BCM-81.05
MBC/DNC-84.81
SC-80.05
SCA-77.42
ST-75.76