சனி, 30 ஆகஸ்ட், 2014

தேர்வு முடிவை பாருங்கள் :ஆசிரியர் பணி கேள்விகுறியானது!

கீழ் கானும் சகோதரியின் தேர்வு முடிவை பாருங்கள்...community BCM  BUT TRB  MENTIONED AS BC. இவரது ஆசிரியர் பணி கேள்விகுறியானது ,BCMன் இறுதி cutoff 68.85


Teachers Recruitment Board 
 College Road, Chennai-60000

          DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF SECONDARY GRADE ASSISTANT


Roll NoCandidate NameGenderCommunityPH / VITamilMediumClaimDate of BirthTotalWeightageMarksSelected
13TE11100011NOORNISHA BEGAM SFBCT19/05/198972.75NO

  

 

BY RAJU