வியாழன், 28 ஆகஸ்ட், 2014

புதிய ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமன கலந்தாய்வு அட்டவணை

புதிய ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமன கலந்தாய்வு அட்டவணை

முதுகலை ஆசிரியர் கலந்தாய்வு. AUGUST 30 31

LOCAL DISTRICT 30/08/2014

OTHER DISTRICT 31/08/2014

SG. ஆசிரியர் கலந்தாய்வு. SEPT. 1,2

DIPLOMA TEACHER LOCAL DISTRICT 01/09/2014

OTHER DISTRICT 02/09/2014

பட்டதாரி ஆசிரியர் கலந்தாய்வு. SEPT 3,4,5

BT TEACHER LOCAL DISTRICT 03/09/2014

OTHER DISTRICT 04/09/2014 & 05/09/2014


Sent from my iPad