புதன், 13 ஆகஸ்ட், 2014

மாற்றுத்திறனாளிகள் வெற்றிபெற்றவர்களில் பணிவய்ப்புக்காக காத்திருப்போர் விவரம்

TRB PAPER 2 SPECIAL TET 2014 & TET 2013:

"Both PH ORTHO & VISUAL"

Passed (Qualified): 925+349=1274

As per TRB
Notification : 339+222=561

Selected: 339+199=538

Remaining: 586+150=736.

.