திங்கள், 11 ஆகஸ்ட், 2014

TNTET-2013 PAPER- II CUT OFF for ENGLISH& MATHS

TNTET-2013 PAPER- II CUT OFF for ENGLISH& MATHS

CUT OFF ENGLISH (2846 POST)

ST WOMAN : 54.06 ST GENERAL : 55.07
SCA WO : 62.45 SCA GE : 62.48
SC WO : 63.16 SC GE : 63.17
MBC WO : 65.18. MBC GE : 65.21
BCM WO : 62.92 BCM GE : 62.87
BC WO : 65.35 BC GE : 65.41


Cut of for MATHS (987 POST)
TAMIL MEDIUM SCA WO : 60.86 SCA GE : 60.67

ENGLISH MEDIUM SCA WO : 62.42. SCA GE :62.64

TAMIL MEDIUM SC WO : 63.52 SC GE : 63.36

ENGLISH MEDIUM. SC WO : 64.44 SC GE : 64.49

TAMIL MEDIUM MBC WO : 66.64 MBC GE : 66.91

ENGLISH MEDIUM MBC WO : 69.34 MBC GE :69.43

TAMIL MEDIUM BCM WO : 63.15 BCM GE :64.94

ENGLISH MEDIUM BCM WO : 66.93 BCM GE :66.93

TAMIL MEDIUM BC WO : 66.36 BC GE : 66.42

ENGLISH MEDIUM BC WO : 70.37 BC GE : 70.40


Sent from my iPad